Informacja o zmianie danych na fakturach

Informujemy, iż na podstawie art. 3 ustawy z dnia 5 września 2016 r. o szczególnych zasadach rozliczeń podatku od towarów i usług oraz dokonywania zwrotu środków publicznych przeznaczonych na realizację projektów finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej lub od państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu przez jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 1454), z dniem 1 stycznia 2017 roku Gmina Tarnobrzeg wprowadza scentralizowane rozliczanie podatku od towarów i usług, obejmujące czynności przeprowadzane przez Gminę Tarnobrzeg i jej jednostki organizacyjne, działające w formie jednostek budżetowych, w tym Urząd Miasta Tarnobrzega jako jednostkę obsługującą Gminę.

W związku z powyższym wprowadzone zostaną istotne zmiany w zakresie treści zawieranych umów oraz dokumentowania operacji zakupu i sprzedaży.

Zgodnie z art. 4 w/w ustawy, Gmina Tarnobrzeg z dniem 1 stycznia wstępuje we wszystkie przewidziane w przepisach dotyczących podatku od towarów i usług prawa i obowiązki jednostek budżetowych, które działały jako odrębni podatnicy.

W następstwie wprowadzanych zmian, od 1 stycznia 2017 r. obowiązywały będą następujące zasady:

1. Faktury lub inne dokumenty podlegające regulacjom ustawy o podatku od towarów i usług powinny być wystawiane na następujące dane:

Nabywca: Gmina Tarnobrzeg, ul. Kościuszki 32, 39-400 Tarnobrzeg, NIP: 8672079199
Odbiorca: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji im. A. Freyera, Al. Niepodległości 2, 39-400 Tarnobrzeg

2. Na wystawianych dla Państwa fakturach lub innych dokumentach będą widniały następujące dane:

Sprzedawca: Gmina Tarnobrzeg, ul. Kościuszki 32, 39-400 Tarnobrzeg, NIP: 8672079199
Nabywca: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji im. A. Freyera, Al. Niepodległości 2, 39-400 Tarnobrzeg

3. Stroną w kolejnych zawieranych umowach będzie:

Gmina Tarnobrzeg, ul. Kościuszki 32, 39-400 Tarnobrzeg, NIP: 8672079199, reprezentowana
przez Dyrektora Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji im. A. Freyera, Al. Niepodległości 2, 39-400 Tarnobrzeg

4. Wszystkie faktury, umowy i inne dokumenty należy doręczać na adres jednostki:

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji im. A. Freyera, Al. Niepodległości 2, 39-400 Tarnobrzeg

W dotychczas zawartych umowach obowiązujących po dniu 1 stycznia 2017 r., zmiany zostaną wprowadzone w formie aneksów.

Please follow and like us: