Orlik Dzików

orlik dzikow

24 marca 2010r. nastąpiło oficjalne otwarcie kolejnego kompleksu sportowego wybudowanego w ramach programu Moje Boisko Orlik 2012. Obiekt zlokalizowany jest na osiedlu Dzików przy Szkole Podstawowej Nr9 i tak samo, jak na Nadolu posiada boisko do siatkówki i koszykówki, boisko piłkarskie oraz zaplecze sanitarne i szatniowe.

Boiska „Orlik 2012” są czynne w godzinach 10:00 – 21:30

Rezerwacji boisk można dokonać wyłącznie osobiście w biurze obiektu,  na 2 dni przed rezerwowanym terminem.

Telefon: 15 814 12 73, 728 82 86 31

Regulamin kompleksu boisk sportowych:

 

 1. Administratorem kompleksu boisk sportowych jest Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji im. Alfreda Freyera w Tarnobrzegu.
 2. Korzystać z kompleksu boiska mogą osoby indywidualne i grupy zorganizowane po zapoznaniu się z niniejszym regulaminem.
 3. Boiska czynne są w godzinach ustalonych przez administratora dla każdej pory roku oddzielnie
 4. W sytuacji niekorzystnych warunków atmosferycznych pracownik MOSiR może zabronić korzystania z obiektu.
 5. Korzystanie z boisk jest bezpłatne.
 6. Dopuszcza się możliwość rezerwacji boiska.
 7. Zajęcia sportowe i harmonogram wykorzystania koordynuje pełniący dyżur pracownik MOSiR.
 8. Teren jest objęty ciągłym monitoringiem.
 9. W celu zapewnienia bezpieczeństwa użytkownikom i korzystania z boisk zgodnie z ich przeznaczeniem zabrania się:
  1. używania butów piłkarskich na wysokich i metalowych korkach oraz kolców,
  2. wprowadzania i użytkowania sprzętu innego niż zgodnego z przeznaczeniem boisk,
  3. niszczenia urządzeń sportowych, wyposażenia oraz nawierzchni boisk,
  4. wchodzenia na ogrodzenie i urządzenia sportowe,
  5. palenia tytoniu, spożywania alkoholu, żucia gumy,
  6. wstępu osobom których stan wskazuje na spożycie alkoholu lub środków odurzających
  7. zaśmiecania, wnoszenia opakowań szklanych i metalowych,
  8. zakłócania porządku oraz przeszkadzania w prowadzonych zajęciach rekreacyjno-sportowych,
  9. wprowadzania zwierząt,
  10. korzystania z boisk bez zgody pracownika MOSiR.
 10. 10. Rozstrzygnięcia dotyczące zgodnego z postanowieniami pkt.9 korzystania z boisk podejmuje pracownik MOSiR, który w zależności od sytuacji może
  1. nakazać zmianę obuwia sportowego i stroju,
  2. zwrócić uwagę na niewłaściwe, niezgodne z regulaminem zachowanie,
  3. nakazać opuszczenie terenu boisk.
 11. Za zniszczenia elementów wyposażenia obiektu, a także zniszczenie, uszkodzenie lub zgubienie przedmiotów przekazanych do używania obowiązuje odpłatność w pełnej wysokości wartości szkody lub przedmiotu.
 12. MOSiR nie ponosi odpowiedzialności za pozostawione bez odpowiedniego nadzoru lub zgubione na terenie obiektu przedmioty.
 13. Użytkownicy korzystają z boisk na własną odpowiedzialność.
 14. Korzystający z obiektu są obowiązani do przestrzegania regulaminu, a w szczególności do uwag pracownika MOSiR.

(-) Dyrektor
Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji
im. Alfreda Freyera w Tarnobrzegu