Biały Orlik

Regulamin Sztucznego Lodowiska „BIAŁY ORLIK”

 1. Sztuczne lodowisko jest obiektem zarządzanym przez MOSiR Tarnobrzeg.
 2. Każdy korzystający z lodowiska przebywa na nim na własną odpowiedzialność.
 3. Dzieci do lat 7 mogą przebywać na tafli lodowiska w obecności pełnoletniego opiekuna będącego na łyżwach, który odpowiada za bezpieczeństwo i właściwe zachowanie dziecka.
 4. Na tafli lodowiska może przebywać maksymalnie 40 osób.
 5. Zaleca się jazdę w rękawiczkach, kaskach ochronnych, nakolannikach i nałokietnikach, szczególnie dla małych dzieci.
 6. Na tafli lodowiska należy zachować maksymalną ostrożność i stosować się do zaleceń obsługi. Jazda winna odbywać się w jednym kierunku (przeciwnym do ruchu wskazówek zegara).
 7. Zarządzający nie odpowiada za rzeczy pozostawione, zagubione lub zniszczone na terenie obiektu.
 8. W czasie przebywania na tafli zabrania się
  1. Wchodzenia w obuwiu bez łyżew,
  2. Jazdy na długich łyżwach (panczenach),
  3. Jazdy z kijem hokejowym lub innym przedmiotem stanowiącym zagrożenie dla pozostałych uczestników lodowiska,
  4. Jazdy z dzieckiem na ręku,
  5. Urządzania wyścigów, niebezpiecznych zabaw, potrącania, podcinania, wykonywania skoków i gwałtownych hamowań,
  6. Zabrania się jazdy w kierunku przeciwnym do nakazanego,
  7. Siadania na bandach, tafli lodu,
  8. Palenia tytoniu, picia alkoholu, przebywania w stanie nietrzeźwym, pod wpływem środków odurzających na terenie całego obiektu,
  9. Wprowadzania zwierząt,
  10. Wnoszenia na lód napoi, pożywienia i spożywania ich podczas jazdy,
  11. Rzucania śnieżkami i jakimikolwiek przedmiotami,
  12. Skuwania lodu i niszczenia band łyżwami
 9. Każdy korzystający z lodowiska jest zobligowany do zapoznania się z powyższym regulaminem i przestrzegania jego zasad oraz poleceń obsługi lodowiska.
 10. Osoby nie stosujące się do postanowień niniejszego regulaminu zostaną usunięte z lodowiska.
 11. Zarządca lodowiska nie ponosi odpowiedzialności za wypadki zaistniałe wskutek czynników od niego niezależnych, za zdarzenia losowe oraz za braki, które nie były dostrzegalne pomimo dbałości o stan obiektu.
 12. Osoby korzystające z lodowiska ponoszą ryzyko związane z amatorskim uprawianiem łyżwiarstwa.
 13. W celu uzyskania pierwszej pomocy medycznej należy zgłosić się do pracownika obsługi lodowiska. O wszelkich aktach wandalizmu lub innych niebezpiecznych zdarzeniach mających miejsce na lodowisku należy natychmiast poinformować obsługę lodowiska lub Policję – Tel. 997, a w razie wypadku Pogotowie Ratunkowe – Tel. 999.