Otwarcie Hal Sportowych w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Tarnobrzegu

INFORMACJE MOSiR w TARNOBRZEGU

Od 18 maja czynne będą Obiekty Sportowe w
Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji.

Obiekty sportowe otwarte będą codziennie od 630 do 2200

NOWE ZASADY KORZYSTANIA OBIEKTÓW SPORTOWYCH

1. Hala Widowiskowo Sportowa (Duża):  24  osoby + 2 trenerów

2. Mała Hala Sportowa : 16 osób + 2 trenerów

3. Sala nr 123 : 14 osób + 2 trenerów

4.  Hol główny Hali Widowiskowo Sportowej (I piętro) z wyznaczonym miejscem do gry w tenisa stołowego: 12 osób + opiekun

 

REGULAMIN

Obiektów sportowych Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji
im. Alfreda Freyera w Tarnobrzegu.

 

Hale Sportowe zarządzane są przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
przy Al. Niepodległości 2 w Tarnobrzegu.

1. Hale sportowe czynne są codziennie w godzinach od 630 do 2200

2.  Z obiektów może korzystać ograniczona liczba osób:

👉 Hala Widowiskowo Sportowa (Duża):  24  osoby + 2 trenerów

👉 Mała Hala Sportowa : 16 osób + 2 trenerów

👉Sala nr 123 : 14 osób + 2 trenerów

👉 Hol główny Hali Widowiskowo Sportowej (I piętro) z wyznaczonym miejscem do gry w tenisa stołowego: 12 osób + opiekun

3. Wszyscy korzystający z obiektów i sprzętu sportowego zobowiązani są do przestrzegania regulaminu oraz podporządkowania się do poleceń i wskazówek pracowników obsługi obiektów.

4. Wejścia na Obiekty Sportowe odbywają się po wcześniejszej rezerwacji oraz na podstawie opłaty uiszczonej w księgowości MOSiR lub na podstawie stałej rezerwacji w sezonie.

5. Wysokość opłat za korzystanie z Obiektów Sportowych ustala Dyrektor MOSiR.

6. Opłatę za określony czas korzystania z Obiektów Sportowych należy uiścić w całości przed korzystaniem z obiektu.

7. Informacji dotyczącej funkcjonowania Obiektów Sportowych oraz rezerwacji można dokonać telefonicznie pod numerem telefonu  15 822 95 22 wew.27.

8. Administrator zastrzega sobie prawo do odwołania rezerwacji w każdym czasie, jeśli konieczność taka uzasadniona jest stanem technicznym obiektu, awarią, przerwami w dostawie mediów lub okolicznościami, za które Administrator nie ponosi odpowiedzialności.

9. Administrator zastrzega sobie prawo do odwołania rezerwacji z powodu organizacji turniejów i imprez sportowych, a także w razie konieczności wykonania czynności konserwacyjnych i porządkowych.

10. Osoby korzystające z Obiektów Sportowych zobowiązani są do posiadania stroju sportowego i obuwia zmiennego(odpowiedniego dla użytkowników sal sportowych) . Pracownicy obsługi obiektu mają prawo odmówić wstępu na sale i hale sportowe osobom bez odpowiedniego obuwia i stroju sportowego.

11. Wstęp na obiekt mają:

👉 dzieci i młodzież szkolna pod nadzorem nauczyciela, instruktora lub trenera na podstawie zawartych umów

👉 kluby i sekcje sportowe pod nadzorem nauczyciela, instruktora lub trenera na podstawie zawartych umów

👉 zakłady pracy, instytucje, organizacje pod opieką osoby odpowiedzialnej za grupę na podstawie zawartych umów

👉 osoby fizyczne i grupy zorganizowane na podstawie rezerwacji i wykupionego wejścia wg aktualnego cennika.

12. Osoby korzystające z obiektu i prowadzące zajęcia zobowiązane są do:

👉 punktualnego rozpoczynania i kończenia zajęć

👉 utrzymywania  czystości w obiekcie

👉 przebywania w pomieszczeniach gdzie odbywają się zajęcia w odpowiednim stroju i obuwiu sportowym

👉 zabezpieczenia mienia wartościowego we własnym zakresie

👉 przestrzegania regulaminu,  przepisów bhp, ppoż., ewakuacyjnych i porządkowych

13. Osobom korzystającym z obiektu nie wolno:

👉 wchodzić na obiekt bez zezwolenia

👉 palić papierosów i spożywać alkoholu na terenie obiektu

👉 korzystać z obiektu i jego urządzeń niezgodnie z przeznaczeniem

👉 niszczyć urządzeń i sprzętu znajdującego się na obiekcie i na terenach przyległych

👉 korzystać z niesprawnego lub widocznie uszkodzonego sprzętu

👉 korzystać z urządzeń wyłączonych z eksploatacji

👉 zaśmiecać i brudzić na terenie obiektu i terenach przyległych

👉 wprowadzać psów i innych zwierząt na teren obiektu

👉 wprowadzać rowerów na teren obiektu

👉 wnosić na teren obiektu: broni wszelkiego rodzaju i przedmiotów, które mogą być użyte jako broń, pojemników z gazem, substancji żrących, cuchnących lub brudzących, fajerwerków i materiałów pirotechnicznych

14. Korzystający zobowiązani są do zachowania porządku i kultury osobistej na terenie całego obiektu.

15. Za wyrządzone szkody w czasie rezerwacji pełną odpowiedzialność ponosi użytkownik hali, sal sportowych.

16. Za rzeczy pozostawione na obiekcie, MOSiR nie ponosi odpowiedzialności.

17. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za osoby przebywające na obiekcie.

18. Wszelkie uwagi dotyczące funkcjonowania obiektu należy zgłaszać do pracowników obsługi.

19. Korzystanie z Obiektów Sportowych  jest równoznaczne z akceptacją powyższego regulaminu.

 

 CENNIK HALI WIDOWISKOWO SPORTOWEJ

1. TRENINGI, ZAJĘCIA SPORTOWE I REKREACYJNE /1 godzina/

👉 Kluby sportowe – 100,00 zł

👉 Szkoły i placówki oświatowe – 30,00 zł

👉 Organizacja zawodów sportowych, imprezy komercyjne oraz pozostali korzystający – kwota do negocjacji

2. UDOSTĘPNIENIE SALI KONFERENCYJNEJ /1 godzina/ – 30,00 zł

3. TRENINGI I ZAJĘCIA REKREACYJNE w SALI 123 /1 godzina/

👉 Kluby sportowe, szkoły i inne osoby – 30,00 zł

4. UDOSTĘPNIENIE HOLU GÓRNEGO /1 godzina/ – 30,00 zł

 

Zasady bezpieczeństwa w związku z pandemią COVID-19

👉rekomendowane jest przyjście na obiekt w stroju sportowym, niekorzystanie z szatni na terenie obiektu /szatnie zamknięte/

👉obowiązuje zasłanianie twarzy w momencie dotarcia na dany obiekt sportowy, natomiast przebywając na sali nie ma obowiązku zakrywania twarzy

Obowiązuje limit

👉 Hala Widowiskowo Sportowa (Duża): obowiązuje limit 24  osoby + 2 trenerów

👉 Mała Hala Sportowa : obowiązuje limit 16 osób + 2 trenerów

👉 Sala nr 123 : 14 osób + 2 trenerów

👉 Hol główny Hali Widowiskowo Sportowej (I piętro) z wyznaczonym miejscem do gry w tenisa stołowego: 12 osób + opiekun

👉 rekomendowane jest systematyczne odkażanie rąk (np.: co 15 min.) – obowiązkowe przy wejściu na obiekt i po zakończeniu gry .

👉 konieczna jest rezygnacja z procedury „podawania sobie ręki” czy przybijania sobie „piątki”.

👉korzystający powinien posiadać dozownik do dezynfekcji rąk na obiekcie.

👉po zakończeniu gry rekomendowane jest niezwłoczne opuszczenie obiektu (nie gromadzenie się )

 

 

Please follow and like us: