Otwarcie kortów tenisowych oraz otwartych boisk sportowych

Od 4 maja otwieramy korty tenisowe i otwarte boiska sportowe,
ale z ograniczeniami.

Korty tenisowe /Zwierzyniec/ codziennie od 700 do 2200

REGULAMIN KORTÓW TENISOWYCH
Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji im. Alfreda Freyera w Tarnobrzegu.

 1. Korty tenisowe są obiektem sportowym , zarządzanym przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji z siedzibą przy al. Niepodległości 2 w Tarnobrzegu.
 2. Korty tenisowe czynne są w sezonowo w godzinach podanych na informacji przy wejściu.
 3. Wszyscy korzystający z obiektu i sprzętu zobowiązani są do używania go zgodnie z przeznaczeniem oraz do stosowania się do poleceń i wskazówek obsługi obiektu.
 4. Decyzję o dopuszczeniu kortu do gry podejmuje każdorazowo obsługa kortu.
 5. Wejście na kort tenisowy odbywa się na podstawie opłaty uiszczonej u Zarządzającego lub na podstawie stałej rezerwacji na sezon.
 6. Wysokość opłat za korzystanie z kortów tenisowych ustala Dyrektor MOSiR w formie Cennika.
 7. Opłatę za określony czas korzystania z kortu tenisowego należy uiścić w całości przed wejściem na kort tenisowy.
 8. Rezerwacji kortów tenisowych można dokonać osobiście na terenie obiektu bądź telefonicznie pod numerem telefonu 510 788 667
 9. Rezerwacji można dokonywać z maksymalnie tygodniowym wyprzedzeniem.
 10. Odwołanie rezerwacji powinno nastąpić nie później niż na 24 godziny przed ustalonym terminem korzystania z kortów tenisowych.
 11. Za rezerwacje niewykorzystane i nieodwołane w podanym wyżej terminie będzie naliczana opłata jak za korzystanie z kortów tenisowych.
 12. Osoby nie regulujące naliczonych opłat za zarezerwowane, a nieodwołane prawidłowo godziny nie mogą korzystać z kortów tenisowych oraz dokonywać kolejnych rezerwacji do czasu uregulowania zaległych płatności.
 13. Zarządzający uprawniony jest do wynajęcia kortów tenisowych innej osobie, jeśli Użytkownik, który dokonał rezerwacji nie stawi się na korcie tenisowym na 10 minut przed zarezerwowaną godziną oraz nie powiadomi Zarządzającego o możliwym spóźnieniu.
 14. Właściciel zastrzega sobie prawo do odwołania rezerwacji w każdym czasie, jeśli konieczność taka uzasadniona jest stanem technicznym obiektu, awarią, przerwami w dostawie mediów lub okolicznościami, za które Właściciel nie ponosi odpowiedzialności.
 15. Właściciel zastrzega sobie prawo do odwołania rezerwacji z powodu organizacji turniejów tenisowych i imprez sportowych, a także w razie konieczności wykonania czynności konserwacyjnych i porządkowych.
 16. Osobom ze stałą rezerwację na sezon, w przypadku odwołania rezerwacji w danym dniu przysługuje możliwość skorzystania z kortów w innym terminie ustalonym z obsługą kortów.
 17. Osoby korzystające z obiektu zobowiązane są do posiadania stroju sportowego i obuwia z podeszwą przystosowaną do gry na kortach. Obsługa obiektu ma prawo odmówić wstępu na korty osobom bez odpowiedniego obuwia i stroju sportowego.
 18. Na terenie kortów zabrania się:
  1. palenia tytoniu, spożywania alkoholu i środków odurzających,
  2. używania wyposażenia kortów niezgodnie z ich przeznaczeniem,
  3. używania wulgarnych słów, zakłócania ciszy i spokoju,
  4. gry bez koszulek,
  5. wprowadzania psów i innych zwierząt.
 19. Korzystający zobowiązani są do zachowania porządku i kultury osobistej na terenie całego obiektu w szczególności nie utrudniania gry osobom na sąsiednich kortach.
 20. Za wyrządzone szkody w czasie rezerwacji pełną odpowiedzialność ponosi użytkownik kortu.
 21. Za rzeczy , pozostawione w szatni lub na kortach tenisowych, MOSiR nie ponosi odpowiedzialności.
 22. Grający przebywają na korcie na własne ryzyko i odpowiedzialność.
 23. Wszelkie uwagi dotyczące funkcjonowania obiektu należy zgłaszać do obsługi kortów.
 24. Korzystanie z kortów jest równoznaczne z akceptacją powyższego regulaminu.

Zasady bezpieczeństwa w związku z pandemią COVID-19

👉 rekomendowane jest przyjście na korty w stroju sportowym, niekorzystanie z szatni na terenie obiektu /szatnie zamknięte/

👉 obowiązuje zasłanianie twarzy w momencie dotarcia na dany obiekt sportowy, natomiast przebywając na korcie tenisowym nie ma obowiązku zakrywania twarzy

👉 obowiązuje limit czterech osób na kort

👉 rekomendowane jest systematyczne odkażanie rąk (np.: co 15 min.) – obowiązkowe przy wejściu na obiekt i po zakończeniu gry .

👉 sugerowana gra bez zmian stron kortu (każdy gracz na swojej połowie kortu)

👉 konieczna jest rezygnacja z procedury „podawania sobie ręki” po grze. Właściwe i spełniające reguły etykiety na korcie jest np. skinienie głową.

👉 korzystający powinien posiadać dozownik do dezynfekcji rąk na korcie.

👉 po zakończeniu gry rekomendowane jest niezwłoczne opuszczenie obiektu (niegromadzenie się)

Euroboisko /przy SP10/ codziennie od 700 do 2200

Zasady bezpieczeństwa w związku z pandemią COVID-19

👉 rekomendowane jest przyjście na obiekt w stroju sportowym, niekorzystanie z szatni na terenie obiektu /szatnie zamknięte/

👉 obowiązuje zasłanianie twarzy w momencie dotarcia na dany obiekt sportowy, natomiast przebywając na boisku nie ma obowiązku zakrywania twarzy

👉 obowiązuje limit sześciu osób na boisku

👉 rekomendowane jest systematyczne odkażanie rąk (np.: co 15 min.) – obowiązkowe przy wejściu na obiekt i po zakończeniu gry .

👉 sugerowana gra bez zmian stron boiska

👉 konieczna jest rezygnacja z procedury „podawania sobie ręki” po grze.

👉 korzystający powinien posiadać dozownik do dezynfekcji rąk na obiekcie.

👉 po zakończeniu gry rekomendowane jest niezwłoczne opuszczenie obiektu (niegromadzenie się)

 Orlik „Nadole” codziennie od 900 do 2100

Zasady bezpieczeństwa w związku z pandemią COVID-19

👉 rekomendowane jest przyjście na obiekt w stroju sportowym, niekorzystanie z szatni na terenie obiektu /szatnie zamknięte/

👉 obowiązuje zasłanianie twarzy w momencie dotarcia na dany obiekt sportowy, natomiast przebywając na boisku nie ma obowiązku zakrywania twarzy

👉 obowiązuje limit sześciu osób na boisku

👉 rekomendowane jest systematyczne odkażanie rąk (np.: co 15 min.) – obowiązkowe przy wejściu na obiekt i po zakończeniu gry .

👉 sugerowana gra bez zmian stron boiska

👉 konieczna jest rezygnacja z procedury „podawania sobie ręki” po grze.

👉 korzystający powinien posiadać dozownik do dezynfekcji rąk na obiekcie.

👉 po zakończeniu gry rekomendowane jest niezwłoczne opuszczenie obiektu (niegromadzenie się)

Please follow and like us: