Głosuj na Tarnobrzeg, głosuj na MOSiR!

 

Znamy wyniki 1. etapu konkursu Sportowo Kulturalnie Lokalnie – edycja 2023. Projekt – Modernizacja oświetlenia w hali widowiskowo sportowej MOSiR Tarnobrzeg został zakwalifikowany do 2 etapu!

 

Głosuj na TARNOBRZESKI PROJEKT!

 

WYBÓR LAUREATÓW. ETAP II – GŁOSOWANIE GRACZY
1. Fundacja opublikuje na stronie www.gramywygrywamy.pl wykaz Projektów wybranych w Etapie I
Konkursu.
2. Poprzez stronę www.gramywygrywamy.pl gracze w gry Totalizatora Sportowego będą mogli głosować
na wybrany przez siebie Projekt zamieszczony w wykazie, o którym mowa w ust. 1.
3. W wyniku głosowania, o którym mowa w ust. 2, powstanie lista rankingowa najbardziej popieranych
Projektów w każdym województwie. Na podstawie listy rankingowej, Zarząd Fundacji wskaże od 2 (dwa)
do 6 (sześć) laureatów Konkursu (dalej zwanych Laureatami) w danym województwie.
4. Liczba Laureatów w danym województwie zależna będzie od liczby oddanych głosów na poszczególne
Projekty w danym województwie oraz od wysokości kwot wnioskowanych przez Dysponentów
Infrastruktury.
5. W przypadku, gdy suma kwot wnioskowanych w dwóch Projektach, na które została oddana największa
liczba głosów w danym województwie nie osiągnie kwoty 300 000 zł (słownie złotych: trzysta tysięcy)
Zarząd Fundacji przyzna kolejną Darowiznę na Projekt, który zajmuje 3. miejsce na liście rankingowej
w danym województwie w ramach pozostającej do dyspozycji puli środków, o ile Laureat zadeklaruje
realizację Projektu przy przyznanej kwocie Darowizny. W przypadku gdy pula środków pozostanie nadal
niewyczerpana w danym województwie niniejsze postępowanie stosuje się odpowiednio w odniesieniu
do Projektów zajmujących kolejne miejsca na liście rankingowej.
6. W przypadku oddania jednakowej liczby głosów na dwa lub więcej Projektów w jednym województwie,
Zarząd Fundacji podejmie decyzję o przyznaniu albo Darowizny na jeden Projekt w pełnej wnioskowanej
wysokości albo wszystkim Projektom, które otrzymały jednakową liczbę głosów, w częściach równych.
7. Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone na stronie www.fundacjalotto.pl, a z Laureatami zostaną zawarte
umowy darowizny, zwane dalej Umowami.

Skip to content