Regulamin Jeziora Tarnobrzeskiego

Regulamin korzystania z terenów rekreacyjnych wokół Jeziora Tarnobrzeskiego

§ 1

1. Niniejszy Regulamin określa zasady i tryb korzystania z terenów rekreacyjnych wokół Jeziora Tarnobrzeskiego, zwanych dalej „terenami rekreacyjnymi”.
2. Regulamin obowiązuje wszystkich korzystających z terenów rekreacyjnych i służy zachowaniu bezpieczeństwa, porządku i czystości na ich terenie. Przyjmuje się, iż z chwilą wejścia/wjazdu na tereny rekreacyjne, każdy korzystający akceptuje postanowienia niniejszego Regulaminu.

§ 2

1. Tereny rekreacyjne są publicznymi, ogólnodostępnymi przez cały rok terenami przeznaczonymi do wypoczynku, rekreacji i zabawy, na których udostępnia się obiekty i urządzenia takie jak: place zabaw, altany grillowe, siłownie zewnętrzne, boiska do gier zespołowych, toalety publiczne, przebieralnie na wolnym powietrzu, parkingi, sezonowo tworzone wyznaczone miejsca postojowe, tzw. „parkingi zielone”, deptaki, taras widokowy, plaże, z zastrzeżeniem ust. 2.
2.Przed rozpoczęciem korzystania z poszczególnych obiektów i urządzeń znajdujących się na terenach rekreacyjnych, korzystający zobowiązani są do zapoznania się z instrukcjami obsługi i użytkowania poszczególnych obiektów i urządzeń, a także znajdującymi się obok nich tabliczkami piktogramowymi.
3. Osoby korzystające z poszczególnych urządzeń zobowiązane są do dostosowania planów aktywności do swoich umiejętności.
4. Poszczególne obiekty i urządzenia o których mowa w ust.1 mogą być nieudostępnione w sytuacji, gdy warunki atmosferyczne uniemożliwiają bezpieczne korzystanie z nich lub stwarzają zagrożenie dla życia lub zdrowia użytkowników.
5. Czasowemu wyłączeniu z korzystania podlegają obiekty i urządzenia w sytuacji, gdy warunki techniczne uniemożliwiają bezpieczne z nich korzystanie oraz w trakcie prowadzenia ich remontów i konserwacji. Wówczas są one oznakowane, a korzystanie z nich jest w tym czasie zabronione.

§ 3

1. Przebywający na terenach rekreacyjnych mają obowiązek korzystania z nich z poszanowaniem innych korzystających, pracowników obsługi, a także z dbałością o stan obiektów i urządzeń oraz roślinności znajdującej się na terenach rekreacyjnych.
2. Każdy przebywający na terenach rekreacyjnych ma obowiązek niezwłocznego powiadamiania służb, ratowników lub pracowników obsługi o zaistniałym wypadku, zaginięciu osoby oraz wszelkich sytuacjach mogących mieć wpływ na bezpieczeństwo osób i mienia.

§ 4

Na terenach rekreacyjnych obowiązuje zakaz:
1. rozbijania namiotów w innych miejscach niż do tego wyznaczone;
2. postoju samochodów mieszkalnych (kamperów) i przyczep kempingowych w innych miejscach niż do tego wyznaczone;
3. wędkowania w innych miejscach niż do tego wyznaczone oraz wędkowania z plaży w okresie od 1 maja do 30 września każdego roku;
4. przebywania w miejscach wyznaczonych tylko dla służb ratowniczych;

§ 5

1. Korzystanie z terenów rekreacyjnych jest nieodpłatne, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3.
2. W okresie od dnia 1 maja do dnia 30 września każdego roku, we wszystkie dni tygodnia, w godzinach od 8.00 do 18.00 wjazd nad tereny rekreacyjne podlega opłacie. Stawki opłaty wjazdowej określane są na podstawie przepisów ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 679).
3. W okresie od dnia 1 maja do dnia 30 września każdego roku, we wszystkie dni tygodnia, korzystanie z miejsc wyznaczonych do rozbijania namiotów oraz postoju samochodów mieszkalnych (kamperów) i przyczep kempingowych podlega dziennej opłacie. Stawki dziennej opłaty za korzystanie z miejsc wyznaczonych do rozbijania namiotów oraz parkowania samochodów mieszkalnych i przyczep kempingowych określane są na podstawie przepisów ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 679).

§ 6

1. Nad terenach rekreacyjnych mogą funkcjonować strefy aktywności, niebędące obiektami i urządzeniami użyteczności publicznej, zarządzane przez inne podmioty niż administrator terenów rekreacyjnych. Aktualnie są to:
1) Baza Wędkarska,
2) Przystań żeglarska,
3) Wake Park,
4) Przystań kajakowa,
5) Tyrolka,
6) Park Linowy,
7) sezonowe atrakcje typu „dmuchańce”.
2. Zasady korzystania ze stref aktywności, o których mowa w ust. 1, określają podmioty nimi zarządzające.

§ 7

Wszelkie uwagi oraz skargi dotyczące funkcjonowania terenów rekreacyjnych należy zgłaszać administratorowi terenów rekreacyjnych.

 

Regulamin korzystania z obszaru wodnego Jeziora Tarnobrzeskiego.

§ 1

 1. Regulamin obejmuje wody Jeziora Tarnobrzeskiego będące terenami rekreacyjno-wypoczynkowym, stanowiące własność Miasta Tarnobrzega.
 2. Ilekroć w niniejszym Regulaminie użyto określenia „wody”, należy przez to rozumieć wody Jeziora Tarnobrzeskiego.
 3. Niniejszy Regulamin obowiązuje wszystkie osoby korzystające z wód Jeziora Tarnobrzeskiego.
 4. Jeziorem Tarnobrzeskim administruje Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji im. Alfreda Freyera w Tarnobrzegu Al. Niepodległości 2.
 5. Tereny są objęte monitoringiem wizyjnym w celu zapewnienia porządku publicznego.

§ 2

Osoby Korzystając z wód Jeziora Tarnobrzeskiego zobowiązane są do:

 1. Zapoznania się z niniejszym Regulaminem oraz stosowania się do zasad, nakazów i zakazów w nim zawartych.
 2. Dostosowania aktywności do swoich możliwości i umiejętności oraz do aktualnych warunków atmosferycznych.
 3. Korzystania ze sprzętu pływającego zgodnie z jego przeznaczeniem, zasadami użycia i instrukcjami.
 4. Podejmowania aktywności wyłącznie na powierzchniach do tego przeznaczonych.
 5. Przestrzegania zasad określonych w niniejszym regulaminie oraz do bezwzględnego wykonywania poleceń ratowników, służb mundurowych, pracowników obsługi oraz ogłoszonych komunikatach.
 6. Bezzwłocznego informowania odpowiednich służb, ratowników i pracowników obsługi o zaistniałym wypadku, zaginięciu osoby lub innych zdarzeniach mogących mieć wpływ na bezpieczeństwo osób i mienia.

§ 3

Dopuszcza się:

 1. Kąpiele w miejscach do tego wyznaczonych.
 2. Korzystanie ze sprzętu pływającego typu kajaki, rowerki wodne, łodzie itp.
 3. Uprawianie sportów wodnych w tym kajakarstwa, żeglarstwa, windsurfingu, kitesurfingu, nurkowania.
 4. Używanie sprzętu o napędzie silnikowym wyłącznie do zapewnienia bezpieczeństwa osób korzystających z wód jak i zabezpieczenia treningów i zawodów sportowych.
 5. Wodowanie łodzi w miejscach do tego wyznaczonych.

§ 4

Zakazuje się:

 1. Korzystania ze sprzętu pływającego o napędzie silnikowym w innych przypadkach niż określonych w § 3 pkt 4.
 2. Pływania na sprzęcie, urządzeniach do tego nieprzeznaczonych np. materace.
 3. Podejmowania aktywności na powierzchniach do tego nieprzystosowanych.
 4. Wędkowania, nurkowania, wodowania łodzi w innych miejscach niż do tego wyznaczonych.
 5. Stwarzania zagrożenia dla bezpieczeństwa własnego jak również innych osób.
 6. Dokonywania czynności i działań mogących doprowadzić do zanieczyszczenia lub skażenia wód Jeziora Tarnobrzeskiego.

§ 5

Wszelkie uwagi, zażalenia oraz skargi dotyczące korzystania z obszaru wodnego Jeziora Tarnobrzeskiego należy zgłaszać Administratorowi terenów rekreacyjnych.

REGULAMIN TERENU KĄPIELOWEGO – A oraz B „JEZIORO TARNOBRZESKIE”

 1. Administratorem Terenu Kąpielowego jest Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji im. Alfreda Freyera w Tarnobrzegu Al. Niepodległości 2.
 2. Z części zbiornika oraz pasa przybrzeżnego wyodrębnia się teren kąpielowy „Jezioro Tarnobrzeskie”.
 3. Teren kąpielowy dzieli się na dwie części:
  • dla osób nie umiejących pływać o głębokości do 1,20 m oznaczony bojami (pływami) koloru żółtego.
  • dla osób umiejących pływać o głębokości do 4,00 m oznaczony bojami (pływami) koloru czerwonego.
  • brodzika o głębokości do 0,4 m oznaczonego białymi bojami (pływami) i ograniczonego siatką.
 4. Teren kąpielowy czynny jest w godzinach od 10:00 do 18:00 (gdy wywieszona jest biała flaga).
 5. Kolory flagi oznaczają:
  • biała – kąpiel dozwolona
  • czerwona – zakaz kąpieli
 6. Dzieci w wieku do 7 lat mogą przebywać na terenie kąpielowym” Jeziora Tarnobrzeskiego” pod opieką osób pełnoletnich.
 7. Zabrania się wstępu i przebywania na terenie kąpielowym „Jeziora Tarnobrzeskiego” osobom po spożyciu alkoholu lub zażyciu środków odurzających.
 8. Osobom zgrzanym i po intensywnym wysiłku zaleca się, aby gwałtownie nie zanurzać się w wodzie.
 9. Zaleca się korzystanie z kąpieli najwcześniej godzinę po obfitym posiłku.
 10. Ze względu na bezpieczeństwo osób korzystających z kąpieli zaleca się wzajemną obserwację, a w razie potrzeby udzielenie pomocy.
 11. Nadzór nad bezpieczeństwem osób pływających i kapiących się pełnią ratownicy będący członkami WOPR.
 12. Ratownicy noszą koszulki z emblematami WOPR i RATOWNIK.
 13. Osoby korzystające z terenu kąpielowego „Jeziora Tarnobrzeskiego” zobowiązane są ściśle stosować się do zaleceń ratownika.
 14. Grupy zorganizowane przed wejściem do wody muszą zgłosić się do ratownika oraz mieć nadzór opiekuna.
 15. Osobom znajdującym się na terenie kąpielowym „Jeziora Tarnobrzeskiego” nie wolno:
  • przekraczać granic stref wyznaczonych do kąpieli,
  • niszczyć urządzeń i sprzętu,
  • zakłócać wypoczynku i kąpieli innym osobom, a w szczególności hałasować, popychać
   i wrzucać innych uczestników wypoczynku do wody,
  • zanieczyszczać tafli wody oraz plaży,
  • wprowadzać zwierząt na teren kąpielowy „Jezioro Tarnobrzeskie”,
  • wykonywać skoków do wody ze sprzętu pływającego.
 16. Zabrania się pływania na sprzęcie przeznaczonym do innych celów (np. materace itp.) oraz pływania na wyznaczonym terenie kąpielowym sprzętem pływającym.
 17. Zabrania się korzystania z kąpieli osobom chorym na choroby skóry lub zakaźne.
 18. Osoby naruszające porządek publiczny lub postanowienia regulaminu będą usuwane z terenu kąpielowego.
 19. Wszelkie kwestie nieujęte w niniejszym Regulaminie należy każdorazowo uzgadniać z Administratorem.

 

Skip to content