Deklaracja dostępności

Wstęp deklaracji

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Tarnobrzegu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony: www.mosir.tarnobrzeg.pl .

Dane teleadresowe jednostki:

Telefon lub Faks: (+48) 15 822 95 22
E-mail: sekretariat@mosir.tarnobrzeg.pl

Adres korespondencyjny: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Tarnobrzegu, 39-400 Tarnobrzeg, Aleja Niepodległości 2.

Status pod względem zgodności z ustawą:
Strona internetowa jest niezgodna zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności.

Deklarację sporządzono dnia: 2021-03-25.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe:
W przypadku problemów z dostępnością strony www prosimy o kontakt
– mailowy: sekretariat@mosir.tarnobrzeg.pl
– lub telefoniczny: (+48) 15 822 95 22
– lub pisemny na adres: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Tarnobrzegu, 39-400 Tarnobrzeg, Aleja Niepodległości 2.

Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej.

Procedura.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

Dostępność architektoniczna:

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Tarnobrzegu im. Alfreda Freyera prowadzi działalność podstawową w dwóch budynkach mieszczących się przy Al. Niepodległości 2. Dostępność architektoniczna hali widowiskowo – sportowej – wejście główne do budynku z barierą architektoniczną (schody), wejście boczne dostosowane dla osób ze szczególnymi potrzebami (podjazd dla wózków) z dwoma miejscami postojowymi
dla osób ze szczególnymi potrzebami, toaleta dla osób niepełnosprawnych, brak ograniczeń (progów, schodów) w poruszaniu na poziomie parteru; schody na piętro oznaczone dla osób niedowidzących, dostęp na piętro dla osób poruszających się na wózkach jedynie wejściem alternatywnym przez pływalnie i skorzystanie z windy. Dostępność architektoniczna pływalni, siłowni, hali sportowej – wejście główne z podjazdem, 2 miejsca postojowe dla osób ze szczególnymi potrzebami, toaleta i szatnia przeznaczona dla osób niepełnosprawnych korzystających z pływalni, siłownia na piętrzę do której prowadzą schody.

Dostępność dla osób niesłyszących lub słabosłyszących.

Brak pętli indukcyjnej oraz tłumacza polskiego języka migowego.

Załącznik(i)

Skip to content