Deklaracja dostępności

Data publikacji strony internetowej: 2021-10-13
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-10-13

Wstęp deklaracji

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji im. Alfreda Freyera zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony: www.mosir.tarnobrzeg.pl

Dane teleadresowe jednostki:

Telefon (Centrala): 15 822 95 22
Telefon (Sekretariat): 15 822 95 22, wew.30
E-mail: sekretariat@mosir.tarnobrzeg.pl
Adres korespondencyjny: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji im. Alfreda Freyera, Al. Niepodległości 2, 39-400 Tarnobrzeg

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Dokonano aktualizacji strony www:

– ujednolicone tytuły na podstronach (nagłówki),
– ujednolicona kolejność / struktura nagłówków,
– e-maile i numery telefonów zostały podlinkowane,
– linki i zdjęcia, galerie na stronie zostały zaktualizowane o opis alternatywny,
– na stronie został dodany pasek narzędziowy, pozwalający na użycie trybu domyślnego na stronie, trybu nocnego, trybu mocnego kontrastu, a także zmiany rozmiaru czcionki,
– kod strony został wyeliminowany ze zbędnego kodu html,
– strona została zoptymalizowana pod kątem szybkości działania,
– na podstronach dzielonych została uwypuklona nawigacja,
– aktualizacji / zmianie został poddany kod witryny – do zgodności z WCAG 2.1.

Treści niedostępne

Dokumenty PDF nie są w całości poprawnie odczytywane przez programy dla osób niewidzących (np. nieprawidłowo przygotowane tabele, wykresy, obrazki, brak sekcji nawigacyjnych, tytułu itp.).

Wyłączenia

Dokumenty opublikowane przed 20 października 2020 r. mogą nie spełniać zasad formatowania zgodnych z wytycznymi WCAG 2.1 AA.
Dokumenty PDF nie są dokumentami edytowalnymi.

Powody wyłączenia:

– mapy są wyłączone z obowiązku zapewnienia dostępności,
– administratorzy i redaktorzy dokładają wszelkich starań aby dane zamieszczone na stronie były zrozumiałe oraz formatowane w sposób zgodny z zasadami dostępności;

Aplikacje mobilne

Jednostka nie posiada aplikacji mobilnej.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności.

Deklarację sporządzono dnia: 2021-10-13
Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2021-10-13

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony www prosimy o kontakt
mailowy: admin@mosir.tarnobrzeg.pl
lub telefoniczny: 15 822 95 22 wew.39
lub pisemny na adres: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji im. Alfreda Freyera, Al. Niepodległości 2, 39-400 Tarnobrzeg

Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Procedura

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie. Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich:

Organ nadzorujący: Rzecznik Praw Obywatelskich
Adres: Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich
al. Solidarności 77
00-090 Warszawa
E-mail: biurorzecznika@brpo.gov.pl
Telefon: 800 676 676

Dostępność architektoniczna:

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Tarnobrzegu im. Alfreda Freyera prowadzi działalność podstawową w dwóch budynkach mieszczących się przy Al. Niepodległości 2. Dostępność architektoniczna hali widowiskowo – sportowej – wejście główne do budynku z barierą architektoniczną (schody), wejście boczne dostosowane dla osób ze szczególnymi potrzebami (podjazd dla wózków) z dwoma miejscami postojowymi
dla osób ze szczególnymi potrzebami, toaleta dla osób niepełnosprawnych, brak ograniczeń (progów, schodów) w poruszaniu na poziomie parteru; schody na piętro oznaczone dla osób niedowidzących, dostęp na piętro dla osób poruszających się na wózkach jedynie wejściem alternatywnym przez pływalnie i skorzystanie z windy. Dostępność architektoniczna pływalni, siłowni, hali sportowej – wejście główne z podjazdem, 2 miejsca postojowe dla osób ze szczególnymi potrzebami, toaleta i szatnia przeznaczona dla osób niepełnosprawnych korzystających z pływalni, siłownia na piętrzę do której prowadzą schody.

Dostępność dla osób niesłyszących lub słabosłyszących.

Brak pętli indukcyjnej oraz tłumacza polskiego języka migowego.

Załącznik(i)

Skip to content