RODO

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych.

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne Rozporządzenie o ochronie danych ,,RODO”), Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Tarnobrzegu informuje o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych.

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Tarnobrzegu jest Dyrektor MOSiR w Tarnobrzegu, Al. Niepodległości 2, 39 – 400 Tarnobrzeg.
 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Tarnobrzegu, możliwy jest za pomocą adresu e-mail: ido@mosir.tarnobrzeg.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora.
 3. Administrator danych osobowych – Dyrektor MOSiR w Tarnobrzegu – przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów oraz na podstawie udzielonej zgody.
 4. Przetwarzanie Pani/Pana danych pozwala na świadczenie usług, zgodnych ze Statutem MOSiR w Tarnobrzegu, m.in. wstępu na obiekty MOSiR, uczestnictwo w zajęciach, konkursach, zawodach i imprezach organizowanych przez MOSIR, kontakt związany ze świadczeniem usług. Administrator danych osobowych przetwarza Pani/Pana dane osobowe w ściśle określonym, minimalnym zakresie niezbędnym do określenia celu/celów:
  1. wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Tarnobrzegu,
  2. realizacji umów zawartych z kontrahentami Miejskiego Ośrodka Sportu Rekreacji w Tarnobrzegu,
  3. w pozostałych przypadkach Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody.
 5. Podanie danych osobowych do spełnienia w/w celów w zależności od załatwianej sprawy w MOSiR Tarnobrzeg może być wymogiem ustawowym, warunkiem umownym, warunkiem zawarcia umowy lub dowolnie wyrażoną zgodą. W sytuacji, gdy podanie danych osobowych jest obowiązkowe do załatwienia określonej kategorii spraw, konsekwencją niepodania wymaganych
  danych osobowych będzie brak możliwości podjęcia skutecznych działań w realizacji celu lub świadczenia usługi.
 6. W szczególnych sytuacjach Administrator może przekazać/powierzyć Pani/Pana dane innym podmiotom. Podstawą powierzenia/przekazania danych są przepisy prawa (np. organy władzy publicznej, wymiar sprawiedliwości, administracja skarbowa, instytucje związane z obsługą szeroko pojętych funduszy unijnych, podmioty związane z obsługą strefy socjalnej, – ZUS, PFRON) lub właściwie skonstruowane, zapewniające bezpieczeństwo danym osobowym, umowy powierzenia danych do przetwarzania (m.in. z podmiotami w związku z realizacją usług na rzecz Administratora).
 7. Dane osobowe przetwarzane będą przez okres niezbędny do realizacji celu dla jakiego zostały zebrane oraz zgodnie z terminami archiwizacji wymaganymi przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
 8. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana Danych osobowych przysługują Pani/Panu, z wyjątkami zastrzeżonymi przepisami prawa, następujące uprawnienia:
  1. prawo dostępu do danych osobowych jej dotyczących,
  2. prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych,
  3. prawo do usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
  4. prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
 9. W przypadku, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby na przetwarzanie danych osobowych ma Pan/Pani prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 10. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych) na niezgodne z RODO przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych.
 11. Administrator nie przekazuje Pani/Pana Danych do państwa trzeciego, ani do organizacji międzynarodowych w rozumieniu RODO.
 12. W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, podanie przez Panią/Pana danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny.
 13. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa.
 14. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane, chyba, że takie działanie jest dozwolone przepisami prawa, które przewidują właściwe środki ochrony praw i wolności osób, której dane dotyczą.
 15. Monitoring wizyjny funkcjonujący na niektórych obiektach MOSiR Tarnobrzeg prowadzony jest w celu zapewnienia bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz ochrony mienia.
Skip to content