Regulamin

REGULAMIN ŚCIANKI WSPINACZKOWEJ
Al. Niepodległości 2, 39-400 Tarnobrzeg

Administratorem obiektu ścianki wspinaczkowej jest Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji im. Alfreda Freyera w Tarnobrzegu.

I. PRZEPISY ORGANIZACYJNE

1. Korzystanie ze ścianki wspinaczkowej jest dozwolone po opłaceniu biletu wstępu lub okazaniu stosownego upoważnienia.
2. Zakup biletu wstępu jest równoznaczny z zaakceptowaniem przepisów niniejszego Regulaminu.
3. Warunkiem koniecznym do rozpoczęcia wspinaczki jest:
a) zapoznanie się z regulaminem obiektu,
b) wypełnienie i podpisanie stosownych (niezbędnych) oświadczeń,
c) zgłoszenie i zarejestrowanie się w kasie ścianki,
d) zmiana obuwia na czyste obuwie sportowe lub wspinaczkowe, przed wejściem na wykładzinę w hali wspinaczkowej.

II. PRZEPISY PRAWNE

1. Regulamin obowiązuje użytkowników ścianki wspinaczkowej oraz osoby postronne, przebywające na terenie ściany.
2. Na ściance samodzielnie mogą wspinać się osoby, które ukończyły 18 rok życia.
3. Osoby, które ukończyły 16 rok życia mogą samodzielnie wspinać się za pisemną zgodą rodziców lub prawnych opiekunów (oświadczenie dostępne w kasie oraz na stronie https://mosir.tarnobrzeg.pl/scianka-wspinaczkowa).
4. Osoby, które nie ukończyły 16 roku życia mogą wspinać się pod bezpośrednią opieką osób pełnoletnich.
5. Asekurować mogą użytkownicy, którzy ukończyli 16 lat i posiadają stosowne uprawnienia.
6. Asekurować mogą osoby poniżej 16 roku życia, które przebywają pod opieką operatora ścianki wspinaczkowej lub instruktora wspinaczki.
7. Każdy użytkownik, który zamierza asekurować, przed rozpoczęciem korzystania ze ścianki musi odbyć lub/i zaliczyć wstępne szkolenie z asekuracji górnej („na wędkę”) lub dolnej.
W przypadku posiadania stosownych uprawnień należy je przedstawić w kasie.
8. Użytkownicy ścianki, którzy nie odbyli szkolenia podstawowego mogą się wspinać, jednak nie mogą asekurować ani wykonywać innych czynności związanych z asekuracją np. nie mogą wiązać liny do uprzęży.
9. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Tarnobrzegu nie ponosi odpowiedzialności za szkody doznane przez osoby korzystające z „Ścianki wspinaczkowej”, jeżeli powstały:
a) z przyczyn zawinionych przez nich poprzez nieprzestrzeganie Regulaminu,
b) z powodu niestosowania się do poleceń, nakazów i wskazówek pracowników „Ścianki wspinaczkowej” dotyczących bezpieczeństwa i porządku w obiekcie,
c) wskutek siły wyższej lub winy osoby trzeciej, za którą MOSiR nie ponosi odpowiedzialności.
10. Operator ścianki ma prawo usunąć osoby niestosujące się do przepisów regulaminu (bez zwrotu poniesionych kosztów).
11. Obowiązuje zakaz przebywania na terenie obiektu osobom pod wpływem alkoholu i środków odurzających oraz ich spożywania na terenie obiektu.
12. Na terenie obiektu obowiązuje zakaz palenia wyrobów tytoniowych.
13. Na terenie obiektu nie wolno prowadzić działań akwizycyjnych.
14. Działania komercyjne, promocyjne oraz marketingowe możliwe są na terenie obiektu po wcześniejszym ustaleniu z administratorem.

III. PRZEPISY TECHNICZNO – PORZĄDKOWE

1. Użytkownicy ścianki mają obowiązek zmiany obuwia, na czyste obuwie sportowe lub wspinaczkowe.
2. Na ściance bulderowej dla dzieci wspinać mogą się dzieci w wieku do 10 lat będące pod opieką opiekuna.
3. Asekurować mogą tylko osoby wykonujące tę czynność zgodnie z zasadami bezpieczeństwa. Ocena poprawności wykonywanych czynności asekuracyjnych należy do operatora ścianki.
4. Do wspinania oraz asekurowania można używać tylko sprzętu posiadającego niezbędne atesty (CE, UIAA). Sprzęt posiadający atesty, ale nadmiernie zużyty lub zniszczony nie może być używany.
5. Wspinanie jest dozwolone w uprzęży biodrowej lub pełnej. Dzieci o wzroście poniżej 140cm mogą się wspinać tylko w pełnej uprzęży.
Rozmiar uprzęży musi być dobrze dobrany, uprząż musi być prawidłowo pozapinana.
6. Niedozwolone jest asekurowanie przy użyciu przyrządu typu „ósemka zjazdowa” oraz węzła „półwyblinka”.
Wolno asekurować przy użyciu przyrządów typu kubek asekuracyjny (np. Reverso-Petzl, Piu-Cassin, płytka Stichta ).
Dopuszcza się asekurowanie przy użyciu przyrządu hamującego typu Petzl – Grigri.
7. Wspinanie z górną asekuracją (na wędkę) jest dozwolone tylko w miejscach do tego przeznaczonych (tam, gdzie wiszą liny do takiej asekuracji).
Niedozwolone jest samodzielne zakładanie przez użytkownika ścianki liny w stanowisku zjazdowym lub pojedynczych punktach asekuracyjnych.
8. Wspinanie z dolną asekuracją jest dozwolone.
Wspinanie z dolną asekuracją może odbywać się tylko przy użyciu lin dynamicznych!
Przed wspinaniem z dolną asekuracją należy zadbać aby pod wspinaczem znajdował się materac.
9. Wspinanie bez asekuracji linowej jest dozwolone tylko do wysokości wyznaczonej przez „linię bezpieczną” zaznaczoną na ścianie. Podczas wspinania bez asekuracji linowej obowiązkowe jest używanie materacy jako dodatkowego zabezpieczenia.
10. Do uprzęży wiążemy się węzłem ósemkowym lub w przypadku stanowiska z auto asekuracją za pomocą karabinka.
11. Dwie osoby nie mogą wspinać się na jednej drodze (w miejscach, w których wisi jedna lina do asekuracji górnej lub gdzie znajduje się jeden ciąg ekspresów przeznaczonych do asekuracji dolnej). Wolno się wspinać tylko w linii wędki lub w linii ekspresów w celu uniknięcia wahadła.
Na ściance wspinaczkowej pod osobą wspinającą nie może przebywać inna osoba.
12. Niedozwolone jest wspinanie z luźnymi przedmiotami takimi jak telefony czy aparaty fotograficzne itp.
13. Zabrania się zbyt szybkiego opuszczania wspinacza po zakończeniu wspinania.
14. Osoba wspinająca się nie może być znacznie cięższa od osoby asekurującej.
Maksymalna różnica wagi powinna wynosić ok. 20 kilogramów.
15. Bezpośrednio pod ścianką wspinaczkową (w strefie zeskoku) nie mogą leżeć żadne przedmioty (butelki, torebki, części garderoby, woreczki na magnezję itp.).
16. Dokonywania zmian konfiguracji chwytów może dokonywać tylko osoba do tego upoważniona.
17. Zabronione jest wspinanie bez obuwia.
18. Zalecane jest używanie magnezji „w kulce” lub „w płynie”.
19. Opiekun grupy zorganizowanej ponosi pełną odpowiedzialność za pobyt grupy w obiekcie (przestrzeganie Regulaminu).
20. Administrator oraz obsługa ścianki nie biorą odpowiedzialności za rzeczy wartościowe pozostawione na terenie obiektu.
21. Obiekt ścianki wspinaczkowej objęty jest monitoringiem.
22. Sporne kwestie rozstrzyga Dyrektor MOSiR lub upoważniony pracownik.

IV. DANE OSOBOWE

1. Administratorem danych osobowych Klientów ścianki wspinaczkowej jest Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji im. Alfreda Freyera w Tarnobrzegu.
2. Dane osobowe Klientów będą wykorzystywane i przetwarzane przez Administratora na podstawie obowiązujących przepisów prawa.
3. Klient ma prawo do poprawiania, zmieniania i usunięcia swoich danych osobowych.
4. Podanie danych osobowych oraz wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne ale niezbędne do potwierdzenia zapoznania się z niniejszym Regulaminem i tym samym z możliwością korzystania z obiektu. Brak ww. zgody oznacza brak możliwości korzystania z ścianki wspinaczkowej.
5. Administrator obiektu zastrzega sobie możliwość wykorzystaniu wizerunku Klienta w postaci cyfrowej do celów związanych z działalnością ścianki wspinaczkowej, promowaniem działań sportowo-rekreacyjnych prowadzonych przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji z siedzibą w Tarnobrzegu poprzez podanie tych danych do wiadomości publicznej i umieszczenia ich za pośrednictwem mediów elektronicznych oraz drukowanych, wliczając w to w szczególności: zamieszczanie zdjęć na stronach internetowych, publikacje w gazetach, czasopismach, folderach, publikacjach elektronicznych oraz stronach internetowych.

Regulamin korzystania z Ścianki Wspinaczkowej MOSiR Tarnobrzeg

Oświadczenia

Poniżej znajdują się oświadczenia, których wypełnienie oraz podpisanie jest konieczne do korzystania z ścianki wspinaczkowej MOSiR. Jeśli chcą państwo przyspieszyć proces wejścia na obiekt zalecamy pobranie oświadczenia i przyniesienia uzupełnionego ze sobą do kasy ścianki wspinaczkowej.

Oświadczenie dla dziecka – Ścianka wspinaczkowa MOSiR Tarnobrzeg
Oświadczenie dla osoby 16-18 lat – Ścianka wspinaczkowa MOSiR Tarnobrzeg
Oświadczenie dla osoby pełnoletniej – Ścianka wspinaczkowa MOSiR Tarnobrzeg
Oświadczenie opiekuna grupy – Ścianka wspinaczkowa MOSiR Tarnobrzeg

Skip to content