Celem działania Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji jest realizacja zadań własnych miasta Tarnobrzeg z zakresu kultury fizycznej, sportu i turystyki, administrowanie oraz zarządzanie obiektami i terenami rekreacyjnymi a także urządzeniami sportowymi stanowiącymi mienie komunalne miasta Tarnobrzeg.

Do podstawowych zadań Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji należy m.in.:

  • zarządzanie oraz efektywne gospodarowanie powierzonymi obiektami, urządzeniami sportowymi i terenami rekreacyjno – sportowymi,
  • inicjowanie, organizowanie i upowszechnianie szeroko pojętej kultury fizycznej,
  • organizowanie zajęć, zawodów i imprez sportowo – rekreacyjnych,
  • udzielanie pomocy innym podmiotom w zakresie sportu, rekreacji, rehabilitacji ruchowej i turystyki,
  • tworzenie warunków uczestnictwa w życiu sportowo – rekreacyjnym osobom niepełnosprawnym,
  • podejmowanie działań zmierzających do rozbudowy bazy sportowej,
  • wykonywanie innych zadań o charakterze sportowo – rekreacyjnym.
Skip to content