Informujemy organizacje pozarządowe o ogłoszeniu kolejnych otwartych konkursów ofert na zlecenie realizacji zadań publicznych w 2023 roku z zakresu sportu i turystyki oraz pomocy społecznej.

Oferty, na druku zgodnym ze wzorem określonym w aktualnym rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań, należy złożyć do dnia 18.01.2023 roku, w Kancelarii Ogólnej Urzędu Miasta Tarnobrzega przy ul. Adama Mickiewicza 7 w Tarnobrzegu lub przesłać przesyłką/pocztą tradycyjną/przesyłką kurierską na adres: Urząd Miasta Tarnobrzega ul. Tadeusza Kościuszki 32, 39-400 Tarnobrzeg (liczy się data wpływu do Urzędu).

Zarządzenie 484 2022 z 27.12.2022 ogłoszenie konkursu ofert Sport i Turystyka

źródło: https://um.tarnobrzeg.pl/aktualnosc/578

Skip to content