Regulamin korzystania z obszaru wodnego Jeziora Tarnobrzeskiego.

Regulamin korzystania z obszaru wodnego Jeziora Tarnobrzeskiego.

§1

 1. Regulamin obejmuje wody Jeziora Tarnobrzeskiego będące terenami rekreacyjno- wypoczynkowym, stanowiące własność Miasta Tarnobrzega.
 2. Ilekroć w niniejszym Regulaminie użyto określenia „wody”, należy przez to rozumieć wody Jeziora Tarnobrzeskiego.
 3. Niniejszy Regulamin obowiązuje wszystkie osoby korzystające z wód Jeziora Tarnobrzeskiego.
 4. Jeziorem Tarnobrzeskim administruje Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji im. Alfreda Freyera w Tarnobrzegu Al. Niepodległości 2.
 5. Tereny są objęte monitoringiem wizyjnym w celu zapewnienia porządku publicznego

§2

Osoby Korzystając z wód Jeziora Tarnobrzeskiego zobowiązane są do:

 1. Zapoznania się z niniejszym Regulaminem oraz stosowania się do zasad, nakazów i zakazów w nim zawartych.
 2. Dostosowania aktywności do swoich możliwości i umiejętności oraz do aktualnych warunków atmosferycznych.
 3. Korzystania ze sprzętu pływającego zgodnie z jego przeznaczeniem, zasadami użycia i instrukcjami.
 4. Podejmowania aktywności wyłącznie na powierzchniach do tego przeznaczonych.
 5. Przestrzegania zasad określonych w niniejszym regulaminie oraz do bezwzględnego wykonywania poleceń ratowników, służb mundurowych, pracowników obsługi oraz ogłoszonych komunikatach.
 6. Bezzwłocznego informowania odpowiednich służb, ratowników i pracowników obsługi o zaistniałym wypadku, zaginięciu osoby lub innych zdarzeniach mogących mieć wpływ na bezpieczeństwo osób i mienia.

§3

Dopuszcza się:

 1. Kąpiele w miejscach do tego wyznaczonych.
 2. Korzystanie ze sprzętu pływającego typu kajaki, rowerki wodne, łodzie itp.
 3. Uprawianie sportów wodnych w tym kajakarstwa, żeglarstwa, windsurfingu, kitesurfingu, nurkowania.
 4. Używanie sprzętu o napędzie silnikowym wyłącznie do zapewnienia bezpieczeństwa osób korzystających z wód jak i zabezpieczenia treningów i zawodów sportowych.
 5. Wodowanie łodzi w miejscach do tego wyznaczonych.

§4

Zakazuje się:

 1. Korzystania ze sprzętu pływającego o napędzie silnikowym w innych przypadkach niż określonych w § 3 pkt 4.
 2. Pływania na sprzęcie, urządzeniach do tego nieprzeznaczonych np. materace.
 3. Podejmowania aktywności na powierzchniach do tego nieprzystosowanych.
 4. Wędkowania, nurkowania, wodowania łodzi w innych miejscach niż do tego wyznaczonych.
 5. Stwarzania zagrożenia dla bezpieczeństwa własnego jak również innych osób.
 6. Dokonywania czynności i działań mogących doprowadzić do zanieczyszczenia lub skażenia wód Jeziora Tarnobrzeskiego

§5

Wszelkie uwagi, zażalenia oraz skargi dotyczące korzystania z obszaru wodnego Jeziora Tarnobrzeskiego należy zgłaszać Administratorowi terenów rekreacyjnych.

Skip to content