Zapraszamy do składania ofert w postępowaniu Zagospodarowanie zmieszanych odpadów komunalnych z obiektów MOSiR w Tarnobrzegu”. Prosimy o zapoznanie się z dołączonymi dokumentami.

Dokumenty:

Zapytanie ofertowe na odbiór odpadów zmieszanych
Formularz ofertowo-cenowy
Wzór umowy

Ofertę cenową należy złożyć w siedzibie Zamawiającego: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji im. Alfreda Freyera w Tarnobrzegu Al. Niepodległości 2,39-400 Tarnobrzeg (sekretariat) w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Zagospodarowanie zmieszanych odpadów komunalnych z obiektów MOSiR w Tarnobrzegu” NIE OTWIERAĆ przed 29.12.2023 r. do godz. 10:15

Termin składania ofert upływa w dniu 29.12.2023 r. godz. 10:00

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

WYBÓR OFERTY – ODPADY ZMIESZANE.PDF

Skip to content